Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων Για Την Θέση Εκπροσώπου Με Τον Αναπληρωτή Του, Του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) Του Τμήματος Ε.Κ.Π. Στην Συνέλευση Του Τμήματος.


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΕΠ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄ 3255) και 191014/Ζ1/7.11.2017 (Β΄
3969) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί του
τρόπου διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης
εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α' 114).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
3. Την υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
4. Την υπ' αρίθμ. πρωτ. 755/06-07-2020 προκήρυξη εκλογών - πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή
του του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Συνέλευση του
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
5. Την υπ' αρίθμ 5174/10-7-2020 αίτηση υποψηφιότητας της κας Θεοφανείας
Τσαμπάζη
6. Την υπ’αριθμ. 5185/13-7-2020 αίτηση υποψηφιότητας της κας Αικατερίνης
Νοταρίδου

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο του Τμήματος.

Ανακηρύσσουμε

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων
εκλογιμότητας, των παρακάτω υποψηφίων για τη θέση ενός εκπροσώπου του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Συνέλευση του Τμήματος ως
εκλόγιμη για την εκλογική διαδικασία της 23 ης Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 πμ έως 12:00
μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
4 ος όροφος, ΚZ κτίριο)
• Αικατερίνη Νοταρίδου
• Θεοφανεία Τσαμπάζη

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η Πρόεδρος της Εφορευτικής
Επιτροπής εκπροσωπώντας
και τα λοιπά μέλη της
Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής
*
Υπατία Κωνσταντινίδου

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Πρυτανείας
- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων