Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου "Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών"


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

“ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ”

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Προέδρος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου ως ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο “Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών” και σύμφωνα με το άρθ. 2 της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ’Β’/22-6-2020) Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του εν λόγω Εργαστηρίου, παρέλαβε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αυτά εξήχθησαν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ", σύμφωνα με τα οποία σε σύνολο 34 εκλεκτόρων - βάσει της αριθμ. 727/14-7-2020 Πράξης Προέδρου, η οποία επισυνάπτεται στον παρόν πρακτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

  • Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες  34
  • Ψήφισαν                              26
  • Έγκυρα                                26
  • Λευκά                                   06
  • Κυριάκος Κεντρωτής            20

 Παρατηρήσεις: Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά. Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ως Διευθυντής του Εργαστηρίου “Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών” εκλέγεται ο μοναδικός υποψήφιος, Καθηγητής, Κυριάκος Κεντρωτής (αριθμ. πρωτ. αίτησης 712/3-7-2020).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα "ΖΕΥΣ" επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται από την Προέδρο του Τμήματος.

Η Προέδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου