Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου "Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης"


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

“ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Προέδρος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου ως ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο “Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης” και σύμφωνα με το άρθ. 2 της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ’Β’/22-6-2020) Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του εν λόγω Εργαστηρίου, παρέλαβε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αυτά εξήχθησαν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ", σύμφωνα με τα οποία σε σύνολο 34 εκλεκτόρων - βάσει της αριθμ. 727/14-7-2020 Πράξης Προέδρου, η οποία επισυνάπτεται στον παρόν πρακτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

  • Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες    34
  • Ψήφισαν                                28          
  • Έγκυρα                                  28
  • Λευκά                                     06                          
  • Δημήτριος Σταματόπουλος    22          

Παρατηρήσεις: Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά. Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ως Διευθυντής του Εργαστηρίου “Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης” εκλέγεται ο μοναδικός υποψήφιος, Καθηγητής, Δημήτριος Σταματόπουλος (αριθμ. πρωτ. αίτησης 708/3-7-2020).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα "ΖΕΥΣ" επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται από την Προέδρο του Τμήματος.

Η Προέδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου