Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου "Επιχειρηματικότητας"


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Προέδρος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου ως ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο “Επιχειρηματικότητας” και σύμφωνα με το άρθ. 2 της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ’Β’/22-6-2020) Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθύντριας του εν λόγω Εργαστηρίου, παρέλαβε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αυτά εξήχθησαν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ", σύμφωνα με τα οποία σε σύνολο 34 εκλεκτόρων - βάσει της αριθμ. 727/14-7-2020 Πράξης Προέδρου, η οποία επισυνάπτεται στον παρόν πρακτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

  • Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες  34
  • Ψήφισαν                              26
  • Έγκυρα                                26                                          
  • Λευκά                                   09                          
  • Αικατερίνη Σαρρή                 17

Παρατηρήσεις: Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά. Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου “Επιχειρηματικότητας” εκλέγεται η μοναδική υποψήφια, Καθηγήτρια, Αικατερίνη Σαρρή (αριθμ. πρωτ. αίτησης 679/26-6-2020).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα "ΖΕΥΣ" επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται από την Προέδρο του Τμήματος.

Η Προέδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου