Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου "Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου"


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

“ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ”

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Αν. Προέδρος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Κυριάκος Κεντρωτής ως ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο “Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου” και σύμφωνα με το άρθ. 2 της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ’Β’/22-6-2020) Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθύντριας του εν λόγω Εργαστηρίου, παρέλαβε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αυτά εξήχθησαν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ", σύμφωνα  με τα οποία σε σύνολο 34 εκλεκτόρων - βάσει της αριθμ. 727/14-7-2020 Πράξης Προέδρου, η οποία επισυνάπτεται στον παρόν πρακτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

  • Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες   34
  • Ψήφισαν                               27
  • Έγκυρα                                 27
  • Λευκά                                    07
  • Φωτεινή Τσιμπιρίδου            20          

Παρατηρήσεις: Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά. Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου “Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου” εκλέγεται η μοναδική υποψήφια, Καθηγήτρια, Φωτεινή Τσιμπιρίδου (αριθμ. πρωτ. αίτησης 698/29-6-2020).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα "ΖΕΥΣ" επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τoν Αν. Προέδρο του Τμήματος.

Ο Αν. Προέδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Κυριάκος Κεντρωτής