Διακήρυξη αρ. 3/2020 για την εκμίσθωση του χώρου του Κυλικείου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (εφεξής Εταιρία) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 3/2020 δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και συνέχιση με προφορικές για την εκμίσθωση του Κυλικείου που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, για δύο (2) χρόνια σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 316/15-7-2020 (θέμα 4ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/8/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00πμ., στα γραφεία της Εταιρίας (Κτίριο ΓΔ, όροφος 5ος, γραφείο 501) στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156, ΤΚ 546 36, και οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία της Εταιρίας κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 2310 891 279, 671).

Η σχετική διακήρυξη βρίσκεται διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Θεοφάνης Καραγιώργος
Καθηγητής 

Λήψη Αρχείων / Downloads