Ανακοίνωση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €1.864.300,00 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α)  την υπ’ αριθμ. 3604/06.07.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063320, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» που αφορά: (α) στην προμήθεια εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού πληροφορικής, (β) στη λειτουργική αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης, (γ) στην προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου προσβασιμότητας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, (δ) στην προμήθεια εξοπλισμού έρευνας εφαρμογών κοινωνικής ρομποτικής (ε) στην προμήθεια εξοπλισμού έρευνας διαταραχών λόγου, ομιλίας, ακοής & επικοινωνίας και (στ) στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και

β)  την υπ’ αριθμ. 29/15.07.2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συγκλήτου,

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν σε ανοιχτή, μη δεσμευτική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/2016, για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προκήρυξη ειδών, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ.