Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το ΜΒΑ Νέων Πτυχιούχων (έως 31/08/2020)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-08-31

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το ΜΒΑ Νέων Πτυχιούχων (έως 31/08/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σας γνωστοποιούμε ότι,  λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν, η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.  Σημειώνεται ότι οι  υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου της πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τα αποτελέσματα GMAT  (εφόσον υπάρχουν) έως την ημερομηνία αυτή.

Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση (λήψη αρχείου στο τέλος της ανακοίνωσης)

Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

2.    Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

3.    Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο ή παράρτημα διπλώματος.

5.    Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (λήψη προτεινόμενου  εντύπου συστατικής επιστολής στο τέλος της  ανακοίνωσης).  Για τις συστατικές επιστολές μπορεί να γίνει χρήση οποιδήποτε εντύπου, καθώς επίσης μπορούν να αποσταλούν με mail από τα μέλη ΔΕΠ, απευθείας στο mail της Γραμματείας  mba@uom.edu.gr 

6.    Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας).

Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

(Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).

7.      Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν)

8.    Αποτελέσματατωνεξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission Test). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC. Ο κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW-9R-66.

9.    Αποδεικτικά άλλων προσόντων όπως πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες.

10.Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις.

11.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. Μπορείτε να εκδώσετε online τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το παρακάτω link: e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους > Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας   ή να τυπώσετε τα ένσημά σας από εδώe-ΕΦΚΑ > Αρχική > Ασφαλισμένοι > Μισθωτοί  >Ατομικός ΛογαριασμόςΑσφάλισης

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου

40%

Πρόσθετα: GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις

30%

Επαγγελματική Εμπειρία

10%

Συνέντευξη

20%

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €4.500.

        Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mba@uom.edu.gr).

  Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά, καθημερινά (εκτός από το χρονικό διάστημα από 03 έως 21 Αυγούστου 2020): 11:30-14:00.

 

 

 

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

  

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη

Καθηγήτρια