Φορολογία εισοδήματος και φορολογικός έλεγχος


Φορολογία εισοδήματος και φορολογικός έλεγχος

Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-30 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-11-25 00:00:00

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και σε ζητήματα φορολογικού ελέγχου και διαδικασιών