Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Αναπηρία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Μετάβασης και Εργασιακή Ένταξη


Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Αναπηρία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Μετάβασης και Εργασιακή Ένταξη

Ημερομηνία Έναρξης
2020-11-05 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-07-25 00:00:00

Σκοπός

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των νέων εφήβων με αναπηρία, τόσο στα γενικά σχολεία και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΕΕΕΕΚ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΕΚΕΚ ΑμεΑ), όσο και σε ατομικό επίπεδο, πέραν του πλαισίου τον δομών αυτών.