Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης (ανακοινοποίηση στο ορθό)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-04

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 57/29.07.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 259/31.07.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 04.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €5.645,16 + €1.354,84 (ΦΠΑ 24%) = €7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.  [CPV: 32584000-0].