Δωδεκάμηνη Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης του Τηλεφωνικού Κέντρου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-04

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 της υπ’ αριθμ. 57/14.07.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 258/31.07.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και της 5646/31.7.2020 Απόφασης του Πρύτανη για την ανάληψη υποχρέωσης έτους 2021, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για τη Δωδεκάμηνη Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης του Τηλεφωνικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 04.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €6.844,80 με το Φ.Π.Α. 24% (5.520,00€ χωρίς ΦΠΑ + 1.324,80€ ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0884 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικών ετών 2020 (1.840,00€ + 441,60€ ΦΠΑ = 2.281,60€) και 2021 (3.680,00 + 883,20€ ΦΠΑ = 4.563,20€)  - CPV: 50334130-5.