Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού (ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών και βάσεων δεδομένων) έτους 2021 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-23

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 48/20) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού (ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών και βάσεων δεδομένων) έτους 2021 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €67.928,13συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€54.780,75 + €13.147,38 Φ.Π.Α. 24% = €67.928,13με το Φ.Π.Α)και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1259 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 72320000-4).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23.09.2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.