Αξιολόγηση προσωπικού δημόσιου τομέα για την αξιολογική περίοδο έτους 2019


Αξιολόγηση προσωπικού δημόσιου τομέα για την αξιολογική περίοδο έτους 2019

Με τις διατάξεις της περ. β’ παρ. 2 του άρθρου 373 του ν.4700/2020 (A’ 127/29.6.2020) αναπροσαρμόστηκε το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για το έτος 2019 λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19, οπότε και ορίζεται ότι, ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η αξιολόγηση διενεργείται από 15 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.