Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 11219/30.06.2020 (ΑΔΑ: 90ΟΝ469Β7Ι-Ν9Θ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "PoCoTe"