Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 11934/09.07.2020 (ΑΔΑ: 9Κ2Δ469Β7Ι-Τ6Ο) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "EXA2PRO"