Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 11511/02.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛ6469Β7Ι-Ρ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "SDK4ED"