Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 11923/09.07.2020 (ΑΔΑ: 6Π4Ο469Β7Ι-3Ψ3) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "SDK4ED"