Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων MBA για ΣΤΕΛΕΧΗ Επιχειρήσεων (Εαρινό 2020-2021)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-11-13

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων MBA για ΣΤΕΛΕΧΗ Επιχειρήσεων (Εαρινό 2020-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη  λειτουργίας του 22ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Στα εξάμηνα Α’ και Β’ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 22ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο 2021, θα είναι το μέγιστο ογδόντα (80), μόνο στην περίπτωση λειτουργίας δύο τμημάτων, με μέγιστο αριθμό φοιτητών τους σαράντα (40) ανά τμήμα.  Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 13 Νοεμβρίου 2020 (παράταση έως 20 Νοεμβρίου 2020) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. με φυσικό φάκελο ή ηλεκτρονικά (δείτε οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση (λήψη αρχείου  ή  δεξί κλικ και “αποθήκευση συνδέσμου ως….”). Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.      Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

 4.      Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο ή παράρτημα διπλώματος. 

 5.      Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο (μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου).  Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.  Δεν γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού του υποψήφιου.  

 6.      Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σε ευανάγνωστο αντίγραφο, επικυρωμένο από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). https://www.asep.gr/guide/1K_2020/englishproof.html     Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

 7.      Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία  αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μήνες προϋπηρεσία (πλήρους ασφάλισης) ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού.

Μπορείτε να εκδώσετε online τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ από το παρακάτω link:  e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Μισθωτοί > Βεβαίωση Προυπηρεσίας

ή να τυπώσετε τα ένσημά σας από εδώ: 

e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Μισθωτοί > Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

 8.      Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε.

 9.      Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

10.   Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου

35%

Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εμπειρία

35%

Επιπρόσθετα προσόντα

15%

Συνέντευξη

15%

 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €5.000.

Ο φάκελος του Υποψηφίου, με την Αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του ΜΒΑ έως τις 13 Νοεμβρίου 2020 παράταση έως 20 Νοεμβρίου 2020  (Δειτε οδηγίες για την Υποβολή της Αίτησης, στο τέλος της προκήρυξης) 

        Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mba@uom.edu.gr).  

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά στο 2310 891530  καθημερινά: 11:30-14:00.


Ηλεκτρονικός Τρόπος Κατάθεσης των Δικαιολογητικών:

 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον να στείλετε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και  ηλεκτρονικά στο mba@uom.edu.gr   εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Η αίτηση του υποψηφίου και  τα συνοδευτικά έγγραφα θα είναι σκαναρισμένα σε μορφή .pdf  (όχι φωτογραφία, όχι εικόνα).

-Τα συνοδευτικά έγγραφα  που υποβάλλονται,  να είναι  ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων.

- Δημιουργείτε φάκελο με την ονομασία «ΦΑΚΕΛΟΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΜΣ21_ΕΠΏΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ»

Μέσα στο φάκελο, βάζετε τα συνοδευτικά έγγραφα σε μορφή pdf, τα οποία θα  έχουν την αρίθμηση και την ονομασία που υπάρχει στην προκήρυξη.

- Συμπιέζετε τον Φάκελο (zip) και τον στέλνετε ηλεκτρονικά στο mba@uom.edu.gr   

 

Παρακαλούμε, δείτε οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης στο: Λήψη Αρχείων / Downloads

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αν επιλέξετε την υποβολή των δικαιολογητικών με φυσικό φάκελο μπορείτε  να τον υποβάλετε:  ταχυδρομικά  ή  με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  ή  στη θυρίδα του ΜΒΑ Νο256 (ισόγειο, απέναντι από το θυρωρείο)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ισχύουν οι περιορισμοί λόγω Covid 19.

Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις ακαδημαϊκές δομές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνεται,κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι ώρες εξυπηρέτησης και εισόδου του κοινού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των ειδικών μέτρων ορίζεται στη μία (1) ώρα ημερησίως, συγκεκριμένα δε από 11 π.μ. έως 12 μ., και μόνο για επείγουσες υποθέσεις που απαιτούν τη δια ζώσης επικοινωνία, όταν η διεκπεραίωση της υπόθεσης δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικές διαδικασίες και μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

 

 Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη

Καθηγήτρια