Προκήρυξη Εκλογών Για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1.09.2020 έως 31.8.2021.