ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-28

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                 Θεσσαλονίκη, 17-09-2020

                 Αρ.Πρωτ.: …..313………….

Προς:

Τραπεζικά-Πιστωτικά Ιδρύματα

 

Πληροφορίες: Αγγ.Κεφαλίδου

Τηλέφωνο: 2310 891417

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει της αριθ.οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 (ΦΕΚ 2680Β’/01-07-2019) απόφασης Υπουργού Οικονομικών και της αριθ.1/10-9-2020 (θέμα 4ο) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλεί τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά-πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την διευκόλυνση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους: 


ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Α. Οικονομικά στοιχεία Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το μέσο ετήσιο ύψος των πληρωμών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς δικαιούχους προμηθευτές-εργολάβους, Απόδοση Κρατήσεων σε Ταμεία, στεγαστικό επίδομα κ.λ.π., ανέρχεται σε 5.000.000,00 ευρώ. Προς διευκόλυνση και επιτάχυνση των πληρωμών του Πανεπιστημίου, προτείνεται η μηνιαία μεταφορά ποσού έως και 400.000,00 € από την Τράπεζα Ελλάδος σε τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να διενεργούνται άμεσα οι πληρωμές με internet banking. Το εν λόγω ενδεικτικό ποσό πριν την εξάντλησή του θα αναπληρώνεται άμεσα με μεταφορά νέας πίστωσης από την Τράπεζα Ελλάδος.  (4 τραπεζικοί λογαριασμοί για την καλύτερη παρακολούθηση διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης).

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για την διασφάλιση των χρηματικών διαθεσίμων του Πανεπιστημίου, όπως και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

  • Δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία, καθώς και σε εξυπηρέτηση Δημοσίων Οργανισμών.
  • Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής (διαδικτυακές ηλεκτρονικές εφαρμογές) για την κάλυψη όλων των  συναλλαγών και ειδικότερα δυνατότητα ηλεκτρονικής υπηρεσίας μαζικών πληρωμών.

 Γ. Όροι συνεργασίας - ζητούμενες τραπεζικές υπηρεσίες:

1. Επιτόκιο λογαριασμών (4 τραπεζικοί λογαριασμοί για την καλύτερη παρακολούθηση διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης).

2. Οι ανωτέρω λογαριασμοί του Πανεπιστημίου δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα διατήρησης και χαμηλού υπολοίπου.

3. Αυτοματοποιημένη εφαρμογή πληρωμών των υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου.

4. Πίστωση εισερχομένων εμβασμάτων ανέξοδα.

5. Μεταφορές ποσών από τους λογαριασμούς του Πανεπιστημίου σε λογαριασμούς τρίτων στην Τράπεζα συνεργασίας, ή σε άλλη Τράπεζα, χωρίς κόστος για το Πανεπιστήμιο. Όλες οι εργασίες του Πανεπιστημίου (εμβάσματα προμηθειών, απόδοση κρατήσεων στα Ταμεία κ.λ.π.) θα ενεργούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω του Καταστήματος συνεργασίας που θα οριστεί.

6. Έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών, καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά, για την συμφωνία με τα αρχεία του Τμήματος Λογιστηρίου του Πανεπιστημίου.

Δ. Λοιποί όροι:

1.Τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να καταθέσουν προσφορά, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται:

  • το προφίλ του ιδρύματος, από το οποίο θα προκύπτει η δραστηριότητα του καθώς και η συνεργασία του με δημόσιους οργανισμούς,
  • η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών (internet banking) και ιδιαίτερα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπηρεσίας μαζικών πληρωμών.
  • Οι όροι συνεργασίας και οι παρεχόμενες ζητούμενες υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα Γ της παρούσας.
  • Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο.

2. Οι προτάσεις – προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατίθενται, εντός δεκαημέρου από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου δηλαδή έως τις 28-9-2020 και ώρα 14:00, σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος), υπ’ όψιν Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

3.Η επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου με βάση τόσο το επιτόκιο των λογαριασμών όσο και τις άλλες ανωτέρω περιγραφόμενες παροχές, καθώς και τυχόν επιπλέον υπηρεσίες (πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω) τις οποίες δύνανται οι τράπεζες να συμπεριλάβουν στην κατατεθείσα προσφορά τους.

4. Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση της αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως γι’ αυτόν.

5. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος παράσχει την δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών εξ αποστάσεως.

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ