ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Θεσσαλονίκη 28-09-2020

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α)            Το  άρθρο 21 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

 

β)            Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3255/17) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών ……» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την  υπ΄ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3969/17) «Τροποποίηση της αρίθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης ….….»

 

γ)            Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37/17-9-2020 προκήρυξη εκλογών - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ του τμήματος Οικονομικών Επιστημώντης Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, με τον αναπληρωτή του στην Συνέλευση του τμήματος Ο.Ε., της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα (για το χρονικό διάστημα 1/9/20 – 31/8/2021).

 

δ)Την υπ'αρίθμ. 510/28/9/2020 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Αθανασιάδη Ιωάννη και την υπ’αριθμ. 511/28.9.2020 αίτηση υποψηφιότητας της κα.Χατζιδάκης Θεανώ.

 

Ανακηρύσσουμε

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας, των παρακάτω υποψήφιων για τη θέση ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημώντης Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών,  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Συνέλευση του Τμήματος ως εκλόγιμων για την εκλογική διαδικασία της 30ηςΣεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 πμ έως 12:00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεωντου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (5ος όροφος, ΓΔ κτίριο) τους :

Αθανασιάδη Ιωάννη

Χατζιδάκη Θεανώ

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί, με ευθύνη του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

H Πρόεδρος της Εφορευτικής

Επιτροπής εκπροσωπώντας και τα λοιπά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

                                                                  Ζαρδαβά Στυλιανή

 

 

 

Εσωτερική Διανομή

-        Γραφείο Πρυτανείας

-        Αναπληρωτή Πρύτανη

-        Γραμματεία Συγκλήτου

-        Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

-        Τμήμα Στατιστικής Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής