Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 13785/25.08.2020 (ΑΔΑ: 917Φ469Β7Ι-ΠΟΔ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "DEFCA"


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 13785/25.08.2020 (ΑΔΑ: 917Φ469Β7Ι-ΠΟΔ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "DEFCA".