Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Πρόσκληση για την παρακολούθηση Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-10-08

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  δίνει τη δυνατότητα σε 25 αποφοίτους του Τμήματος να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα, η επιτυχής εξέταση των οποίων θα παράσχει στους αποφοίτους πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Παρακαλούνται, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση του Προγράμματος ΠΔΕ για το ακαδ.έτος 2020-21, να συμπληρώσουν τη φόρμα Φόρμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μέσω της οποίας θα πρέπει να επισυναφθούν και τα ακόλουθα, σε μορφή .docx, .pdf, .jpg:

Η φόρμα θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα  05/10/2020 έως και την Πέμπτη 08/10/2020  και ώρα 15:00.

*Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.2, εδάφια α,β,γ, του ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α13/29-01-2019), «Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 διατάξεις.» 

Η επιλογή των 25 αποφοίτων υποψηφίων σύμφωνα με απόφαση της υπ.αρ.4/01-10-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα γίνει  με κριτήριο:

Α) το Βαθμό Πτυχίου

και

Β) Το ακαδημαϊκό έτος κτήσης πτυχίου (ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο κατέστη κάποιος πτυχιούχος)