Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα τη διεξαγωγή των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα τη διεξαγωγή των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα τη διεξαγωγή των μαθημάτων πρώτου κύκλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3707).

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)