Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ogininal και καινούρια συμβατά ή ανακατασκευασμένα)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-10-16

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 4/28.09.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 286/30.09.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ogininal και καινούρια συμβατά ή ανακατασκευασμένα), για τις πάγιες ανάγκες του Πανεπιστημίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δυο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €16.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€12.903,225 άνευ Φ.Π.Α. + €3.096,774 Φ.Π.Α. 24% = €16.000,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1719 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 30192320-0, 30125100-5).