Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής χορηγεί στους εν ενεργεία και επί πτυχίω φοιτητές, Βεβαίωση Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019 άρθρο 54 και ύστερα από την υπ' αριθ. 2/17-09-2020 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 2/25-09-2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Για τη λήψη της Βεβαίωσης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα από την Ομάδα Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (βλ. Πίνακα 1). Το σύνολο των μονάδων ECTS των απαιτούμενων μαθημάτων για την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ανέρχεται σε 30 μονάδες ECTS (5 μαθήματα Χ 6 μονάδες ECTS).

Αναλυτικότερα:

Ι. Φοιτητές που θα βρίσκονται στο Ε’ εξάμηνο κατά το ακαδ. έτος 2020-2021:

  • Οι φοιτητές που θα βρίσκονται στο Ε' εξάμηνο το ακαδ. έτος 2020-2021 και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, επιλέγουν τα μαθήματα του πίνακα 1 (Νο 2-6), πέραν του ορίου των κατ’ επιλογής μαθημάτων, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών για κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα που θα επιλέξουν οι φοιτητές για την λήψη της σχετικής βεβαίωσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον βαθμό πτυχίου.

ΙΙ. Οι φοιτητές που θα βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο το ακαδ. έτος 2020-2021 ή είναι επί πτυχίω φοιτητές:

  • Οι φοιτητές που θα βρίσκονται στο Ζ' εξάμηνο ή είναι επί πτυχίω φοιτητές το ακαδ. έτος 2020-2021 και έχουν ήδη επιλέξει ορισμένα από τα κατ' επιλογής μαθήματα του πίνακα 1 (Νο 2-6), όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνεχίζουν και παρακολουθούν και τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής, από τον Πίνακα 1, μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό δηλ. πέντε μαθήματα. Τα μαθήματα που θα επιλέξουν οι φοιτητές για την λήψη της σχετικής βεβαίωσης θα λαμβάνονται υπόψη στον βαθμό πτυχίου.

  • Οι φοιτητές που θα βρίσκονται στο Ζ' εξάμηνο ή είναι επί πτυχίω φοιτητές το ακαδ. έτος 2020-2021 και δεν έχουν επιλέξει μαθήματα του παρακάτω πίνακα 1 (Νο 2-6), όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ακολουθούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης Ι, δηλ. επιλέγουν τα μαθήματα του πίνακα 1 (Νο 2-6), πέραν του ορίου των κατ’ επιλογής μαθημάτων που δικαιούνται, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών για κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα που θα επιλέγουν οι φοιτητές δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον βαθμό πτυχίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
(στους εν ενεργεία και επί πτυχίω)

α/α

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα που προσφέρει το μάθημα/Εξάμηνο/Μονάδες ECTS

1

Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονες Εφαρμογές

Τμήμα ΛΧΡ/Υποχρεωτικό Α' Εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

2

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Τμήμα ΛΧΡ/ Ε' Εξάμηνο μάθημα επιλογής, και στις δύο κατευθύνσεις: «Λογιστικής και Ελεγκτικής» και «Χρηματοοικονομικής» δια μέσου του Τμήματος ΕΚΠ, 6 μονάδες ECTS

3

Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Τμήμα ΛΧΡ/Στ' Εξάμηνο, μάθημα επιλογής και στις δύο κατευθύνσεις: «Λογιστικής και Ελεγκτικής» και «Χρηματοοικονομικής» δια μέσου του Τμήματος ΕΚΠ, 6 μονάδες ECTS

4

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τμήμα ΛΧΡ/Ζ' Εξάμηνο, μάθημα επιλογής και στις δύο κατευθύνσεις: «Λογιστικής και Ελεγκτικής» και «Χρηματοοικονομικής» δια μέσου του Τμήματος ΕΚΠ, 6 μονάδες ECTS

5

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Τμήμα ΛΧΡ/Ζ' Εξάμηνο, μάθημα επιλογής και στις δύο κατευθύνσεις: «Λογιστικής και Ελεγκτικής» και «Χρηματοοικονομικής» δια μέσου του Τμήματος ΕΚΠ, 6 μονάδες ECTS

6

Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση Διδασκαλιών

Τμήμα ΛΧΡ/Η' Εξάμηνο μάθημα Επιλογής, και στις δύο κατευθύνσεις: «Λογιστικής και Ελεγκτικής» και «Χρηματοοικονομικής», δια μέσου του Τμήματος ΕΚΠ, 6 μονάδες ECTS

 

*ΛΧΡ :Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
*ΕΚΠ: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής