Κατασκευή/προμήθεια δέκα (10) στεφανιών (ΠΕΕ 69/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-10-16

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 4/28.09.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 277/30.09.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την κατασκευή/προμήθεια δέκα (10) στεφανιών προς κατάθεση σε επίσημες γιορτές, πορείες μνήμης και Εθνικές επετείους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

  1. Στεφάνι δάφνινο διαμέτρου 50εκ. με κοντό κοντάρι ή κοντό τρίποδα.
  2. Στεφάνι δάφνινο μεγάλο, διαμέτρου έως 70εκ. με ψηλό κοντάρι ή ψηλό τρίποδα.
  3. Στεφάνι από άνθη διαμέτρου έως 70εκ. με ψηλό κοντάρι ή κοντό τρίποδα.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (€403,23 άνευ ΦΠΑ + €96,77 ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0859 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν τιμή μονάδος, υποχρεωτικά, για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες (1,2,3). Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα προκύψει από την άθροιση όλων των επιμέρους τιμών μονάδας.