ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21


Καλούνται οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από
σοβαρές παθήσεις ( 5% ) και εισάγονται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να υποβάλλουν
αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με
ταχυδρομική αποστολή (με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής)
από Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έως και Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και
ώρες 10:00-12:00 καθημερινά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος
δηλώνει την επιθυμία του να εγγραφεί στο Τμήμα επιτυχίας του και ότι δεν
είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ελλάδας ή, εάν είναι εγγεγραμμένος, ότι έχει ζητήσει τη διαγραφή του και
θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα του
εγγραφή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ως άνω αίτηση
εγγραφής –Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει επιπλέον βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β ́ κύκλου
σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην
πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος
προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει επιπλέον:
i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της
χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο
τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής
σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και
η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-
20).
ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο
εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος
από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο
και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής

αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου
Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.
iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην
Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του
από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης
χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη
εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της
υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο
εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με
επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και μεταφρασμένα από
την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας
δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης
από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Φ.151/17897/Β6/ 2014 (358 Β ́)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει ή Απόφαση του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) που έχει εκδοθεί μετά από εξέταση αίτησης ή
ένστασης του υποψηφίου. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις ΚΥΑ με αριθ.
Φ.153/104779/Α5/25-6-2018 (241 Β’) και Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (3557
Β’) και τις Φ.152/180140/Α5/18-11-2019 και Φ.153/114893/Α5 εγκυκλίους της
υπηρεσίας μας, είναι σε ισχύ μόνο τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης
που έχουν εκδοθεί από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές ή το ΚΕΣΥ μετά τις 13
Νοεμβρίου 2017.
ε) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
στ) τον αριθμό ΑΜΚΑ,
ζ) Δημόσιο έγγραφο π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή
απολυτήριο Λυκείου, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου
Αρρένων (για τους άρρενες επιτυχόντες),
η) Δήλωση παρακολούθησης μιας ξένης γλώσσας
Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη Γραμματεία της Σχολής
ή του Τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο
έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα
ονομαστικά του στοιχεία.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης η αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα
μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Εγνατία 156, ΤΚ: 54636, Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ