Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 14729/09.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΞΛΒ469Β7Ι-83Ξ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "SmartCLIDE"


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 14729/09.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΞΛΒ469Β7Ι-83Ξ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "SmartCLIDE".