Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 305/21-10-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 14726/2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: Ω5Ω3469Β7Ι-ΑΚΗ