Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου - Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022192


Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου - Τεχνικού Συμβούλου για το έργο με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»  και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022192, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ

Λήψη Αρχείων / Downloads