Προμήθεια Ηλεκτρολογικών ειδών, Λαμπτήρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2020


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-11-04

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 6/22.10.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 298/23.10.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών ειδών,  Λαμπτήρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 04.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €13.347,98 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (€10.764,50 άνευ ΦΠΑ + €2.583,48 ΦΠΑ 24% = €13.347,98 με το ΦΠΑ)  και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 1429 [ποσό 3.224,50 + 773,88 (ΦΠΑ 24%,) = €3.998,38] και 1292 [ποσό 7.540,00 + 1.809,60 (ΦΠΑ 24%) = €9.349,60], του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.  [CPV: 31531000-7, 31681410-0].