Προμήθεια αντισηπτικού διαλύματος χεριών


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-11-03

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 6/22.10.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 297/23.10.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια αντισηπτικού διαλύματος χεριών, για την αντισηψία των χεριών των μελών του Ιδρύματος,σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

«Αντισηπτικό διάλυμα σε συσκευασία 4 ή 5 λίτρων, με περιεκτικότητα αλκοόλης ή μείγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) >= 70%, με άδεια ΕΟΦ».

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (2.830,19€ + 169,81€ ΦΠΑ 6% = ) €3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1351.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 33631600-8 Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 03.11.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.