Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 306/30-10-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 14725/09-09-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΧ6Ξ469Β7Ι-ΞΒ4