Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 307/11-11-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 2964/14-02-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: Ψ5ΜΘ469Β7Ι-ΗΨ9