Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 308/20-11-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 15296/18-09-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΣ6Φ469Β7Ι-3Σ6