ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 160441/Ζ1 (ΦΕΚ 5200/24-11-2020 τ.Β΄), αναβάλλεται η διεξαγωγή των κατακτηρίων εξετάσεων.

Ακολουθεί το σχετικό άρθρο:

"Άρθρο πρώτο
1. Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,

λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιο-
ρισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-
Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για

την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγ-
ματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται

στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/
B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων (Β’ 3185). Η διεξαγωγή αυτών πραγμα-
τοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου

μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική

παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανα-
κοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από την ως άνω ανακοίνωση."