ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-12-18

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80, με δυνατότητα ανανέωσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font