Διαβούλευση και Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (mbx20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-02-17

Διαβούλευση και Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (mbx20)

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Η χρονική περίοδος διαβούλευσης θα  είναι από 14/12/2020 μέχρι 15/01/2021. 

Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία.

Ακολουθεί η περίοδος κατάθεσης των δηλώσεων στη Γραμματεία από 18/01/2021  μέχρι και  17/02/2021.

Τρόπος Υποβολής των Εντύπων:

α) Ηλεκτρονική Υποβολή:

1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας" (συμπληρώνετε  το έντυπο, γράφετε το όνομα του Επιβλέποντα* που δέχτηκε τη διπλωματική σας, το σκανάρετε και το στέλνετε στη Γραμματεία. Προσοχή: δεν στέλνετε φωτογραφία του εντύπου από το κινητό σας)

* Την υπογραφή του Επιβλέποντα θα φροντίσει να πάρει η Γραμματεία.

 2. Την Ηλεκτρονική "Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Λογοκλοπής". (Προσοχήη Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής gov.gr). 

Τα δύο ανωτέρω έντυπα, θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά μέχρι τις 17/02/2021.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

β) Υποβολή με φυσικό Φάκελο

1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας" (συμπληρώνεται το έντυπο, γράφετε το όνομα του Επιβλέποντα* και το υπογράφετε).

* Την υπογραφή του Επιβλέποντα θα φροντίσει να πάρει η Γραμματεία.

 2. Την  "Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Λογοκλοπής" (συμπληρώνεται το έντυπο και το υπογράφετε). 

 Τα έντυπα αυτά με την πρωτότυπη υπογραφή σας θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία έως τις 17/02/2021  με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1) Τα αφήνετε στη θυρίδα του ΜΒΑ νο 256.

2) Σε φάκελο, στο θυρωρείο με την ένδειξη "Γραμματεία ΜΒΑ"

3) Ταχυδρομείο ΕΛΤΑ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Σας υπενθυμίζουμε ότι :

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Α) Άρθρο 5.3.-Υποχρεώσεις Φοιτητών:  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: "Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του 2ου εξαμήνου, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αλλά και να καταθέσουν θέμα διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία".

και

Β) Άρθρο 5.7 - Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας - Thesis)

"Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικών Επιστημών)  ή β) μέλος ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δεν συμμετέχει στο Δ.Π.Μ.Σ. ή μέλος ΔΕΠ τμήματος άλλου ΑΕΙ που έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος."

 Παρακαλούμε διαβάστε σχετικά με την Διπλωματική Εργασία καθώς και τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.