Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 310/10-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 15931/28-09-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΑΙ7469Β7Ι-Θ8Λ