Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 17841/21.10.2020 (ΑΔΑ: Ω2ΦΕ469Β7Ι-ΣΦΧ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022192


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 17841/21.10.2020 (ΑΔΑ: Ω2ΦΕ469Β7Ι-ΣΦΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022192" για τη πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου, Τεχνικού Συμβούλου.