Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 20134/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΧ4Α469Β7Ι-ΡΩΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «MESON»


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 20134/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΧ4Α469Β7Ι-ΡΩΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου (MESON)», για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.