Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων (επιτροπών) διοίκησης 2021


Έχοντας υπόψη :

  1. Toν ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.
  2. Τον ν. 4024/2011 (άρθρο 26) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο–βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015», όπως ισχύει,
  3. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν. 4024/2011),
  4. Τις υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243 /23.11.2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
  5. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
  6. Το Π.Δ. 715/1979 (Α΄ 212) περί «τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών»,
  7. Το άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Στις 23.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στη συνεδρίαση της Συγκλήτου που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα γίνει διαδικτυακή δημόσια κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο ε’ του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 για την ανάδειξη των μελών των Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπών) της Διοίκησης για το έτος 2021.

https://zoom.us/j/94056930807

Εκ του Τμήματος Προμηθειών