Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ξυλείας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-01-04

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 10/14.12.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 318/14.12.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ξυλείας που απαιτούνται για την αποκατάσταση των φθαρμένων υφιστάμενων ξύλινων επιφανειών και στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους και στους γραφειακούς χώρους της Πρυτανείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών.

Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 04.01.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €6.956,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (€5.610,00 άνευ ΦΠΑ + €1.346,40 ΦΠΑ 24% = €6.956,40 με το ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1438.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.  [CPV: 03419000-0].