Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 20097/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΗΤ469Β7Ι-72Ο) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «EXA2PRO»


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 20097/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΗΤ469Β7Ι-72Ο) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems(EXA2PRO)», για την απασχόληση τριών(3) εξωτερικών συνεργατών .