Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 20120/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΕΑ469Β7Ι-Ν5Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SmartCLIDE»


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ.  20120/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΕΑ469Β7Ι-Ν5Α) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Cloud Integrated Development supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SmartCLIDE)», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.