Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 313/23-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20204/13-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 617Α469Β7Ι-ΚΤΓ