Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 20147/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΤ1469Β7Ι-ΛΘ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «CARAT»


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ.  20147/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΤ1469Β7Ι-ΛΘ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία στις Πόλεις: Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας(CARAT), για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.