Προμήθεια 75 καθισμάτων (ΠΕΕ 86/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-01-13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (86/20)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 12/22.12.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της με Α/A 324/22.12.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια 75 καθισμάτων με δερματίνη ή ύφασμα στην έδρα και την πλάτη και με μεταλλικό σκελετό/βάση στήριξης, για την αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου,σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (περιγραφή και ενδεικτικές φωτογραφίες.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (€12.552,03 + €3.012,49 ΦΠΑ 24%) €15.564,52 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7111.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 39111000-3 Καθίσματα).

Οι προσφορές (σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο & ένα απλό αντίγραφο) θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 13.01.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.